W owym czasie Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Łk 1,46-56

Słowo Boże jest żywe i pracuje w nas, gdy je czytamy, modlimy się nim, gdy żyjemy Słowem Boga.

Weź za przykład Maryję, która wielbiła Boga Słowem od Niego pochodzącym.

Zbliż się do Boga bardziej, właśnie przez Pismo Święte.

Pismem Świętym można się modlić. Poprzez Słowo Boże poznajesz Boga.

Zacznij budować przyjacielską relację z Chrystusem.

Zadanie na dziś

Znajdź fragment w Biblii, który jest uwielbieniem Boga i poprzez te Słowo uwielbiaj Boga